Udviklingsprojekter

På Viborg Bibliotekerne iværksætter og deltager vi i en række projekter, som er med til at udvikle os som et moderne folkebibliotek med relevante tilbud til brugerne.

I 2023 er vi engageret i disse projekter:

Dit digitale Servicetjek

Viborg Bibliotekerne har iværksat dette projekt, hvor Folkebiblioteker og borgerservices i Viborg, Frederikshavn og Billund Kommune samarbejder om at udvikle en kampagne, der skal øge den digitale tryghed og sikkerhed samt det digitale mod hos borgere i alderen 65+.

Kampagnen består af tre elementer: Årligt tilbagevendende arrangementer i lokalsamfund, etablering og koordinering af lokale it-hjælpernetværk i samarbejde med bl.a. Ældre Sagen samt trykte og digitale materialer. Projektet resulterer i en kampagnepakke med materialer og inspiration til andre kommuner. Projektet støttes af Slots- og Kulturstyrelsen.

B.L.O.P – Biblioteksintroduktion med AR

I projektet udvikles biblioteksintroduktioner rettet mod 6.-9. klasse, som baserer sig på en 3D-scanning af det fysiske biblioteksrum og AR-teknologi. Tilgangen er legende og i AR-universet møder børnene den virtuelle vært BLOP. Målet er at udvikle en model for biblioteksintroduktioner, som kan bruges bredt i bibliotekssektoren og på sigt kan tilpasses andre målgrupper.

Projektet er ejet af Herning Bibliotekerne og omfatter desuden Viborg bibliotekerne.

Projektet støttes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Kulturtorvet i Gudenåhuset

Bjerringbro Bibliotek ligger i byens kulturhus Gudenåhuset, der også tæller en række borgerdrevne kulturtilbud som biografforening, kunstforening, musikforening og folkeuniversitet samt borgerservice, café, lokalhistorisk arkiv og kontor for bychefen. Projektet skal forandre Gudenåhusets foyer fra et kedeligt fordelings- og trappeområde til et inviterende og livligt aktivitets- og opholdsområde – et kulturtorv. Projektet realiseres med støtte fra Foreningen Bjerringbro Elværk og Lokale- og Anlægsfonden.

Dagplejernes bibliotek

På baggrund af en undersøgelse af de danske folkebibliotekers tilbud til dagplejere foretaget af Bibliotekernes Sprogspor samler projektet op på best practice, udvikler nye formidlingskoncepter til brug for biblioteker og daglejere samt tilrettelægger en national inspirationsdag. Projektet bygger videre på erfaringer, anbefalinger og en analyse, som blandt andet peger på dagplejernes behov for konkret indhold og materiale, som er lige til at gå til. Projektets resultater samles på sprogsporet.dk.

Projektet ejes af Viborg Bibliotekerne, der samarbejder med bibliotekerne i Vesthimmerland, Struer, Randers og Hvidovre samt Bibliotekernes Sprogspor.

Projektet støttes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Sammen om Verdensmål

Projektet strækker sig over flere år og ledes af Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Viborg Bibliotekerne er blandt de 7 biblioteker, som deltager i pilotfasen af projektet, der senere udvides til at omfatte yderligere 30 biblioteker landet over.

I projektet udvikles og opbygges lokale handlefællesskaber for ældre, der arbejder målrettet med at realisere FN’s verdensmål med folkebibliotekerne som ramme. Handlefællesskaberne er drevet af de ældres egne interesser og kan f.eks. have fokus på affald og cirkulær økonomi, rent vand, ligestilling, repair caféer, grønne områder, klimalæsegrupper, debatmøder og generationsmøder med skoler. Projektet modtager støtte fra Velux Fonden.

De digitale detektiver

Projektet bidrager til at styrke børns kildekritiske sans og teknologiforståelse i indskolingen og på mellemtrinnet samt at udvikle og nuancere børnenes blik på mis-, des- og malinformation. Der udvikles læringsforløb, som kan udbydes af folkebiblioteker og spiller sammen med trin- og læringsmål i dansk. Centralt står en legende, inddragende og narrativ tilgang og brug af VR-appen CoSpaces, hvor eleverne sendes ud på en rejse i et 3D-univers med engagerende oplevelser, opdagelser og opgaver.  

Viborg Bibliotekerne ejer dette projekt, som gennemføres i samarbejde med Holstebro Bibliotek og Søndre Skole i Viborg. Aarhus Bibliotekerne deltager som følgebibliotek, mens youtuberen Lakserytteren deltager som leverandør og Børn & Unge i Viborg Kommune, tjekdet.dk, Skoletjenesten og Alexandra Instituttet bidrager med konsulentbistand.

Projektet støttes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Slå op med fake news

Viborg Bibliotekerne deltager i dette projekt, som ledes af Danmarks Biblioteksforening. ”Slå op med fake news” består af fire forbundne indsatser, som giver unge teoretisk ballast og konkrete redskaber til at orientere sig i en digitaliseret verden fyldt med misinformation.

De inkluderer undervisningsforløb om  fake  news  og  kildekritik  på  internettet,  digitalt  læringsmateriale, mangesidige  formidlingstiltag samt aktivering af unge digitale  ambassadører. Tilsammen skal de sikre, at målgruppen opnår større forståelse for fake news, der ændrer rammerne om den demokratiske samtale. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Det starter med børnene

Viborg Bibliotekerne deltager i dette projekt ledet af Aalborg Bibliotekerne sammen med 47 andre folkebiblioteker fordelt over hele landet. Projektet har som ambition af revolutionere bibliotekernes tilgang til at arbejde med børns læsekultur ved at gøre børneinddragelse til en kongstanke, når bibliotekerne formidler til børn. Projektet skal udvikle og udbrede biblioteksmetoder for børneinddragelse, der skal kvalificere litteraturformidling til børn på mellemtrinnet for at styrke læselysten. På baggrund af metoderne til børneinddragelse udvikles en ny samarbejdsmodel til at lave nationale kampagner, der manifesterer sig både fysisk og digitalt.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Sunde læsefællesskaber for udsatte borgere

Projektet bygger videre på en række tidligere projekter i krydsfeltet mellem kultur og sundhed og har til formål at opdyrke og styrke faciliterede læsegrupper som bibliotekskernekompetence. I projektet udvikles:

1) Bæredygtige implementeringsmodeller, som forankrer læsegrupper som sundhedsfremmende indsats over for udsatte borgere på tværs af kommunale forvaltninger. Herunder et frivilligprogram, som er økonomisk bæredygtigt at drive.

2) Metoder til at forstærke og accelerere læsegruppers sundhedsmæssige effekter.

3) Et Fagligt Hotspot, som skaber grundlaget for et nationalt netværk af læseguides. Udviklingsprojektet omfatter i alt syv biblioteker fordelt over hele landet med Hillerød Bibliotekerne som projektejer.

Projektet modtager støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen samt TrygFonden.

Litterære oplevelser og fællesskaber

Børn & Unge i Viborg Kommune står bag dette projekt, som Viborg Bibliotekerne deltager i. Ønsket er, at elever i Viborg Kommunes skoler skal have litterære oplevelser og fællesskaber. Projektet har særligt fokus på, at litteratur kan åbne en verden af underholdning, viden og dannelse samt styrke evnen til koncentration og fordybelse. Der er desuden fokus på, hvordan Pædagogisk Læringscenter (PLC) kan understøtte læreres og pædagogers arbejde med elevernes læreprocesser, vejlede om kulturtilbud, litteratur og læsning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning. Dermed øges børnenes læsning også efter projektets afslutning.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Kort fortalt – læseøjeblikke i Viborg Kommunes SFO’er

Projektet understøtter læselyst og læsefællesskaber hos børn i alderen 6-9 år gennem videreudvikling af konceptet for Viborg Kommunes ”SFO-bibliotek”. I projektet tilføres SFO-biblioteket en bred pallette af bøger, som er velegnet til kortere læsestunder. Desuden udvikles et digitalt formidlingsformat, hvor biblioteksformidlerne uformelt og med humor inspirerer børns fritidslæsning i og udenfor SFO.

Projektet er støttet af Fonden DBK.

Rum til leg og læsning i Gudenåhuset

Dette projekt skal skabe attraktive aktiviteter og opholdsfaciliteter inden for i kulturhuset Gudenåhusets foyer og på Bjerringbro Bibliotek, der matcher den popularitet, som Niels Due Jensens Plads lige udenfor Gudenåhuset oplever. Der etableres to nye børnezoner med plads til leg og læsning på udvalgte steder, og der udvikles en række særlige aktiviteter, der kan finde sted i zonerne. Dette sker i samarbejde med børn i lokale institutioner.

Projektet støttes af Viborg Bibliotekernes interne innovationspulje.  

Animationsfilm: Læsekultur i familien

Viborg Bibliotekerne og Børn & Unge i Viborg Kommune har sammen med 11 biblioteker/kommuner iværksat dette projekt. Her udvikles en animationsfilm, som skal inspirere forældre til børn i alderen 5-9 år til at skabe læsekultur og læseglæde i familien. Filmen skal ligge på relevante hjemmesider i de samarbejdende kommuner og er desuden til brug i forbindelse med forældremøder, familieaktiviteter på biblioteket mm.

Projektet støttes af Viborg Kommunes animationspulje.

Information

Yderligere information om Viborg Bibliotekernes udviklingsprojekter kan fås ved henvendelse til:

Biblioteks- og borgerservicechef Britta Thuun-Petersen, brt@viborg.dk, tlf. 87 87 34 00
Projektkonsulent Lene Birgitte Mirland, lebm@viborg.dk, tlf. 87 87 34 31