Udviklingsprojekter

På Viborg Bibliotekerne iværksætter og deltager vi i en række projekter, som er med til at udvikle os som et moderne folkebibliotek med relevante tilbud til brugerne.

I 2022 er vi engageret i disse projekter:

Bibliobitternes verden

”Bibliobitternes Verden” introducerer børn til biblioteket på en legende måde, som kobler det fysiske møde med en digital skattejagt, hvor børnene i fællesskab finder deres vej rundt på biblioteket og ind i litteraturen. Målet er at styrke børns læselyst ved at skabe en oplevelse af biblioteket og litteraturen som noget, der er relevant for alle børn uanset, hvilke interesser de har.

I projektet udvikles et samlet læringsforløb bestående af tre dele: En rammefortælling, en skattejagt baseret på Augmented Reality og et produkt til hjemmebrug på skolen. Projektet omfatter 4 biblioteker af forskellig størrelse med Herlev Bibliotek som projektejer. Projektet støttes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Bibliotekernes fake news værktøjskasse

Foreningen Biblioteksvagten samarbejder med bibliotekerne i Viborg, Gentofte og Aalborg samt Danmarks Biblioteksforening og Forbundet Kultur & Information om at udvikle en fake news værktøjskasse med formidlingskoncepter til landets biblioteker, der kan bruges til at folkeoplyse om og modvirke fake news i hverdagen hos den ”almindelige” voksne danske borger.

Projektet omfatter både koncepter til oplysning i det fysiske biblioteksrum, på hjemmesider og sociale medier samt ved debatarrangementer. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Dit digitale Servicetjek

Viborg Bibliotekerne har iværksat dette projekt, hvor Folkebiblioteker og borgerservices i Viborg, Frederikshavn og Billund Kommune samarbejder om at udvikle en kampagne, der skal øge den digitale tryghed og sikkerhed samt det digitale mod hos borgere i alderen 65+.

Kampagnen består af tre elementer: Årligt tilbagevendende arrangementer i lokalsamfund, etablering og koordinering af lokale it-hjælpernetværk i samarbejde med bl.a. Ældre Sagen samt trykte og digitale materialer. Projektet resulterer i en kampagnepakke med materialer og inspiration til andre kommuner. Projektet støttes af Slots- og Kulturstyrelsen.

KulturSpor i daginstitutioner

Viborg Bibliotekerne er samarbejdspartner i dette projekt ledet af Kulturskolen Viborg. I projektet er der fokus på de 0-6-årige og på at skabe læring indenfor kunst og kultur. Konkret handler projektet om at integrere kunst og kultur som en naturlig del af hverdagen. For de 0-2-årige er der fokus på musik og bevægelse, for de 3-4-årige handler det om billedkunst og håndværk, mens de 5-6-årige fordyber sig i fortælling og teater. Projektet støttes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Kulturtorvet i Gudenåhuset

Bjerringbro Bibliotek ligger i byens kulturhus Gudenåhuset, der også tæller en række borgerdrevne kulturtilbud som biografforening, kunstforening, musikforening og folkeuniversitet samt borgerservice, café, lokalhistorisk arkiv og kontor for bychefen. Projektet skal forandre Gudenåhusets foyer fra et kedeligt fordelings- og trappeområde til et inviterende og livligt aktivitets- og opholdsområde – et kulturtorv. Projektet realiseres med støtte fra Foreningen Bjerringbro Elværk og Lokale- og Anlægsfonden.

Læseglæde i alle dagtilbud (BOGglad)

Alle 57 dagtilbud i Viborg Kommune får en ny og varieret bogsamling, der sammensættes i samarbejde med pædagoger og børn fra udvalgte institutioner med forskellig profil. Bogsamlingerne skal medvirke til at udbygge kommunens flerstrengede indsats omkring læselyst, styrke relationen mellem bibliotek og dagtilbudsområdet samt kobles med sprogpædagogiske fokusområder som f.eks. dialogisk læsning.

I projektet inddrages erfaringer fra projekt Læsespots, der omfatter kommunens 27 SFO’er. Projektet støttes af Slots- og Kulturstyrelsen.  

Læsehitz for Kidz

Viborg Bibliotekerne udvikler et koncept for læsefællesskaber for børnefamilier, hvor læseglæde og literacy er i fokus. Omdrejningspunktet er inspiration til højtlæsning og målet er at udvikle rammerne for en slags familielæsekreds, hvor deltagerne inspireres af såvel biblioteket som hinanden, en form for ”familieprogram” på biblioteket mm. Projektet er støttet af Viborg Bibliotekernes interne innovationspulje. 

Læselyst i fritiden understøttet af PLC på mellemtrin og udskolingen

Dette projekt er forankret i Børn & Unge i Viborg Kommune med Viborg Bibliotekerne som samarbejdspartner. Gennem en række prøvehandlinger på 5 skoler sættes der fokus på at elevers læselyst og gode læsevaner på mellemtrinnet og i udskolingen. Hensigten er at videreudvikle Pædagogisk Læringscenter – PLC (ressourcepersoner og vejledere), der understøtter spredning af viden, fælles udvikling og professionelle praksisfællesskaber rettet mod elevernes læring.

I samarbejde med skolerne skal Viborg Bibliotekerne bidrage til udvikling og gennemførelse af konkrete idéer som f.eks. fritidslæseklubber, stedbaseret læsning og etablering af inspirerende læsemiljøer. Projektet er støttet af Børne- og Undervisningsministeriet.

Regionalt netværk for bibliotekssamarbejde

Viborg Bibliotekerne deltager sammen med de øvrige folkebiblioteker i Region Midtjylland i dette projekt. Her indgår bibliotekerne i et ligeværdigt praksis-og produktionsfællesskab – et netværk med omdrejningspunkt i udvikling af digitale kulturtilbud. Alle deltagende biblioteker bidrager med best pactice, erfaringer samt konkrete enkeltprojekter og gode idéer ind i projektet og indgår i mindre arbejdsgrupper på tværs af bibliotekerne omkring de enkelte udviklingsindsatser.

Tanken er, at det skal være et netværk og produktionsfællesskab, hvis resultater og nyudviklede formater alle regionens biblioteker kan få glæde af –også dem, der ikke har mulighed for at indgå i projektet i første omgang, men hvoraf flere har ytret ønske om at følge projektet. På denne måde kan projektets resultater/produkter komme borgere i hele regionen til gode. Projektet er støttet af Region Midtjyllands Kulturpulje.

Sammen om Verdensmål

Projektet strækker sig over flere år og ledes af Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Viborg Bibliotekerne er blandt de 7 biblioteker, som deltager i pilotfasen af projektet, der senere udvides til at omfatte yderligere 30 biblioteker landet over.

I projektet udvikles og opbygges lokale handlefællesskaber for ældre, der arbejder målrettet med at realisere FN’s verdensmål med folkebibliotekerne som ramme. Handlefællesskaberne er drevet af de ældres egne interesser og kan f.eks. have fokus på affald og cirkulær økonomi, rent vand, ligestilling, repair caféer, grønne områder, klimalæsegrupper, debatmøder og generationsmøder med skoler. Projektet modtager støtte fra Velux Fonden.

Slå op med fake news

Viborg Bibliotekerne deltager i dette projekt, som ledes af Danmarks Biblioteksforening. ”Slå op med fake news” består af fire forbundne indsatser, som giver unge teoretisk ballast og konkrete redskaber til at orientere sig i en digitaliseret verden fyldt med misinformation.

De inkluderer undervisningsforløb om  fake  news  og  kildekritik  på  internettet,  digitalt  læringsmateriale, mangesidige  formidlingstiltag samt aktivering af unge digitale  ambassadører. Tilsammen skal de sikre, at målgruppen opnår større forståelse for fake news, der ændrer rammerne om den demokratiske samtale. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Sunde læsefællesskaber for udsatte borgere

Projektet bygger videre på en række tidligere projekter i krydsfeltet mellem kultur og sundhed og har til formål at opdyrke og styrke faciliterede læsegrupper som bibliotekskernekompetence. I projektet udvikles:

1) Bæredygtige implementeringsmodeller, som forankrer læsegrupper som sundhedsfremmende indsats over for udsatte borgere på tværs af kommunale forvaltninger. Herunder et frivilligprogram, som er økonomisk bæredygtigt at drive.

2) Metoder til at forstærke og accelerere læsegruppers sundhedsmæssige effekter.

3) Et Fagligt Hotspot, som skaber grundlaget for et nationalt netværk af læseguides. Udviklingsprojektet omfatter i alt syv biblioteker fordelt over hele landet med Hillerød Bibliotekerne som projektejer.

Projektet modtager støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen samt TrygFonden.

Information

Yderligere information om Viborg Bibliotekernes udviklingsprojekter kan fås ved henvendelse til:

Biblioteks- og borgerservicechef Britta Thuun-Petersen, brt@viborg.dk, tlf. 87 87 34 00
Projektkonsulent Lene Birgitte Mirland, lebm@viborg.dk, tlf. 87 87 34 31