Folkebiblioteket anno 2017

24.01.17
I Bibliotekschefforeningen (BCF), hvor jeg sidder i bestyrelsen, har vi i 2016 bl.a. været optaget af at definere og diskutere de danske folkebiblioteker som mere og andet end ’bogtempler for den kreative klasse’, som foreningens formand Mogens Vestergaard udtrykker det i en kronik i JP 3. december. I BCF mener vi, at et moderne folkebibliotek har mere at byde på end bøger og fysiske materialer, det er mere end blot et hus – det er en idé!

Det gør sig også gældende i Viborg Bibliotekerne, hvor jeg er bibliotekschef. De danske folkebiblioteker er levende rum med fokus på læring, oplevelser, mangfoldighed og folkelighed, og de spiller fortsat en vigtig rolle i forhold til at understøtte fællesskabsfølelsen og det demokratiske samfund i Danmark.
Aktivt medborgerskab, samskabelse, tid til fordybelse, nysgerrighed, læring og samtale er alle vigtige elementer i vores demokrati, hvori kernen er alles frie og lige adgang til viden. De danske folkebiblioteker er garant for denne fri og lige adgang, således at alle borgere på et oplyst grundlag kan tage stilling til og agere i såvel samfundet som i eget liv. Det oplever vi også dagligt i Viborg Bibliotekerne, som hver dag fra kl. 7-22 bliver brugt af mange forskellige mennesker, med mange forskellige ærinder. Borgerne i Viborg Kommune kommer stadig primært på vores 10 biblioteker for at låne bøger. De 535.000 besøgende vi havde i 2016, lånte i alt 670.000 materialer. De 98 % af biblioteksbrugerne er ovenikøbet ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med Viborg Bibliotekerne – og dét er vi meget tilfredse med! Jeg ser de flotte besøgs- og udlånstal som et udtryk for, at borgerne i Viborg Kommune er både videbegærlige og aktive samfundsborgere. Og de kommer ikke udelukkende for at låne materialer, de kommer også for at mødes og opleve - det kan vi se.

Viborg Bibliotekerne skaber således ikke alene rammerne for nye oplevelser, viden og læring, men er i lige så høj grad en krumtap i forhold til nye relationer og værdifulde kulturudvekslinger, bl.a. i forhold til integration. Biblioteket er et sted med plads til alle – med plads til forskellighed. Vi ser faktisk flere og flere borgere, som bruger vores biblioteker til at mødes i. Det kan være i en studiegruppe, en mødregruppe, en læsegruppe, i Biblioteksklubben eller ved Hygge across cultures. Det kan også være til et foredrag, en debataften eller til en koncert, hvor man har sat hinanden stævne til et par hyggelige eller oplysende timer.

Jeg tror helt sikkert, at fremtidens folkebibliotek stadig vil tilbyde lån af både fysiske bøger, e-bøger og mange andre materialer. Vi lærer og oplever forskelligt, og litteraturen vil derfor også i fremtiden have en meget fremtrædende position i forhold til dannelse, læring og erkendelse. Litteraturen vil med andre ord, fortsat spille hovedrollen både i forhold til den individuelle læseoplevelse, og til fælleslæsning som bringer den enkelte i refleksion via samtale og diskussion. Derfor vil også det fysiske rum fremadrettet være vigtigt for folkebibliotekerne, for at mennesker skal kunne forsamles, opleve og dygtiggøre sig.
Herforuden vil folkebibliotekerne også i de kommende år være med til at løfte den kæmpe udfordring det er at overgå til et digitalt samfund. De stigende krav til den enkelte om at kunne begå sig digitalt er en opgave, som de danske biblioteker er med til at understøtte. Sådan er det også i Viborg, hvor man altid kan få hjælp til de digitale udfordringer, man måtte støde på. Den støtte og hjælp man kan få i Viborg Bibliotekerne, er ud fra devisen ”hjælp-til-selvhjælp’, således at man bliver trænet i selv at kunne navigere digitalt på nettet – at man bliver selvhjulpen og kan deltage aktivt i samfundet.

Så det moderne folkebibliotek anno 2017 er i mit perspektiv, udover at være en litterær institution, hvor man kan blive klog på verden, livet og sig selv, også en vigtig demokratisk institution, hvor der både er hjælp, viden og oplevelser at hente. Det er et fælles og uforpligtende sted, hvor man kan mødes, et frirum med plads til at dyrke/styrke fællesskabet og dialogen - med plads til alle, med plads til mangfoldighed.
Velkommen på Viborg Bibliotekerne!