Tidligere udviklingsprojekter

Oversigt over en række af de udviklingsprojekter, der er blevet gennemført på Viborg Bibliotekerne.

Room of Stories

I projekt ”Room af Stories” vil elever fra 5. og 6. klasse blive låst inde i et rum på Viborg Bibliotekerne. Rummet vil være fyldt med ord, objekter, stemninger og gåder udvalgt fra en bestemt genre. For at blive lukket ud i friheden igen, skal eleverne bryde koderne og løse mysterierne ved hjælp af deres fantasi, forestillingsevne og viden om genren.
Formålet med ”Room of Stories” er at pirre og inspirere til læselyst, især hos drengene. 
Projektet sker i samarbejde med en scenograf, en spiludvikler, en lærer og en grafisk facilitator. Elever fra Vestervang og Vestre skole er udvalgt som testklasser.
”Room of Stories” er et udviklingsprojekt støttet af Slot- og Kulturstyrelsen og løber fra marts – december 2017.
Fra januar 2018 udbydes ”Room of stories” via Kulturelt LæringsCenter Viborg/Viborg Bibliotekerne.
Mere information: Kontakt Marlene Lønholdt, tlf.: 42635734, email.: mlo@viborg.dk

Our Democratic Europe

Our Democratic Europe er et internationalt biblioteksprojekt, som har til formål at fremme unges deltagelse i demokratiske processer i eget land og i en europæisk sammenhæng, samt styrke bibliotekets synlighed og involvering ift. unge i alderen 14-19 år.

Undersøgelser fra Dansk Ungdoms Fællesråd og andre aktører viser, at unges demokratiske deltagelse og engagement er dalende. Både på det formelle niveau ift. det politiske med bl.a. lav valgdeltagelse og på det uformelle niveau, hvor bl.a. foreningslivet mærker tilbagegang i unges involvering i den demokratisk dialog og i engagementet i de tilbud der stilles til rådighed.

Derfor er formålet med projektet at udvikle unges demokratiske kompetencer og deltagelse via dialog, møde og samskabelse med andre unge og voksne politikere på tværs af grænser samt udvikle biblioteket som demokratisk mødested med europæisk udsyn og værdi for unge.

Projektet består af lokale læringsforløb/demokratiklubber, hvor de unge skal arrangere og afvikle forskellige aktiviteter med demokratiets indflydelse og position som omdrejningspunkt. Derudover er der regionale og internationale seminarer, hvor de unge møder andre kulturer, demokratisyn samt politikere og beslutningstagere.

Our Democratic Europe løber hele 2017, hvor de unge – udover engagementet i deres lokale klub – vil deltage i 4 regionale og 4 internationale seminarer, som hvert har ét af følgende fire emner som tema:

Beskæftigelse og uddannelse, Klimaforandringer, energi og bæredygtighed, Udvikling og Innovation samt Bekæmpelse af dødelighed og social eksklusion

Hele projektet skal munde ud i en Red Book til EU Kommissionen, som skal komme med anbefalinger for samskabelse og involvering af unge i et demokratisk samfund. Udover Viborg deltager bibliotekerne i Herning, Holstebro, Randers og Holstebro også samt biblioteker i Polen, Belgien og Holland.

Mere information: kontakt biblioteksformidler Kjartan Annesen på tlf. 87 87 34 82 eller kjda@viborg.dk.

Virtual Reality – et nyt biblioteksrum for læring

Projektet handler om at undersøge virtual realitys formidlingsmæssige potentiale. Oftest bliver VR brugt som et rent underholdende indslag, men på Viborg Bibliotekerne vil vi gerne undersøge, hvad VR kan mere end at forlyste os. I udviklingsprojektet skal fire 8. klasser, to fra Søndre skole i Viborg og to klasser fra skoler i Herning, lære at bruge og lave VR-produktioner, som skal formidle et naturfagligt emne. Formålet er, at vi på denne måde undersøger, hvad VR egentligt kan, hvad skal der til for at vi kan bruge det og hvilken fremtid det har som læringsredskab for bibliotekerne. Projektet laves i samarbejde med en masse kompetente mennesker, som skal hjælpe os med at undersøge dette nye medie, herunder Viborg kommune, Alexandra Instituttet, Herning Bibliotekerne, Fotograf Morten Dueholm og Energimuseet. Projektet er støttet af Slots og Kulturstyrelsen.

Projektperiode: 1.2.2017-31.3.2018

Projektet består af tre etaper:

 • Før sommerferien 2017: Projektopstart og undersøgelsesfase + udvikling af læringsforløb
 • Efter sommerferien 2017: Afprøvningsfase – gennemførsel af læringsforløb og fremvisning af VR-produktioner på biblioteket
 • Første kvartal af 2018: Afholde national temadag, hvor erfaringer fra projektet videreformidles

Kontaktperson: Jeanne Harboe

ViborgSaloner

Projektet ViborgSaloner - Samtalesaloner tager fat i Viborgsalonens nyfortolkning af en gammel tradition med at mødes i små grupper og samtale ud fra et emne eller et kort oplæg. Der er ingen facitliste, alt kan siges, og formålet er den gode samtale, debat, fællesskab og energisnak.

I projektet vil vi afprøve Viborgsalonens koncept på nye målgrupper, der ikke er blandt bibliotekets – eller salonernes – kernebrugere. Den ene målgruppe er travle karrieremennesker eller iværksættere, der via salonerne får adgang til inspiration, networking og mental optankning via samtaler om nogle af livets store spørgsmål. Den anden målgruppe er faglærte eller ufaglærte ledige, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og i salonerne møder ligesindede i trygge rammer, hvor de kan opnå mere selvtillid, livskvalitet og nye netværk via samtalens kraft.
Kontaktperson: Kathrine Sørensen Bech, Lisbeth Bach Sørensen
Evalueringsrapport for projektet ViborgSaloner

StoryLab

Et tilbud til Viborg Kommunes skoler, som en del af skolernes danskundervisning for elever i 7. og 8. klasse.
21 klasser fra Nordre Skole, Overlund Skole, Vestre Skole og Friskolen, Viborg deltager i Storylab på Viborg Bibliotekerne

Projektet er et samarbejde mellem skoler, biblioteket og kulturinstitutioner om skabelsen af kreative ikke-skriftlige makerspaces. Her fortælles historier – bl.a. i billeder, lyd, musik, animation og installation - digitalt og med hænderne i spændingsfeltet mellem ny teknologi og eksperimenterende mesterlære.

Formålet er primært, at styrke børn og unges evne til at udtrykke sig via forskellige medieformer, evne til innovation og til samarbejde i et lærende fællesskab.
Sekundært vil projektet give lærerne ideer til, hvordan de kan arbejde med multimodal storytelling i danskfaget

Det kreative arbejde tager udgangspunkt i en bog f.eks. ”Monster” af Patrick Ness

Projektet er et 2-årigt udviklingsprojekt der er støttet af Kulturstyrelsens Udviklingspulje.

Projektet består af tre etaper:

 • 1. 9. 2015 – 1. 1. 2016: Pilotforløb med klasser fra Friskolen, Viborg
 • 1. 1. 2016 – 1. 7. 2016: Forløb med klasser fra Nordre, Overlund og Vestre Skole
 • 15. 8. 2016 – 1. 11. 2016: Kortvarige forløb tilbydes til interesserede 7. og 8 klasser i Viborg kommune.

Tilmelding til forløb i efteråret 2016 kan ske fra forår 2016 på www.klcviborg.dk

Forløbene afvikles primært i Viborg Bibliotekernes Testlab, Hovedbiblioteket Viborg, Vesterbrogade 15 

Projektet er støttet af Kulturministeriet og KLC – Kulturelt LæringsCenter, Viborg

Kontaktperson: Marlene Lønholdt

DemokratiStafetten

Projektet har til formål at motivere og involvere unge som direkte og aktive spillere i demokratiet, samt at udvikle og synliggøre bibliotekerne som platform for dette både over for unge og det politiske niveau.
Unge inddrages i at opbygge nye og appellerende deltagelsesformer. Der udvikles og afprøves aktiviteter indenfor demokrati i bred forstand: politik, ideologi og valgdeltagelse, men i ligeså høj grad demokrati som medborgerskab, frivillighed og anden form for involvering i det samfund, vi lever i. Desuden vil projektet anvende demokrati som metode/proces, når de unge skal involvere sig i aktiviteterne.

 • Opstartsfase: 1.3.– 6.4. 2015
 • Udviklingsfase 17.5.–29.6.2015
 • Klargøringsfase og præsentation af stafetten på Kulturmødet på Mors 1.7–22.8. 2015
 • Stafettens rejse mellem regionens biblioteker 7. 9. 2015–18.6. 2016
 • Ungdomsdemokratisk Festival 25.–27.8 2016

Projektdeltagere: Bibliotekerne i Region Midt på nær Samsø. Herning Centralbibliotek har projektlederrollen
Kontaktperson: Annemette Hasselstrøm

KultuRask – vejen til bedre sundhed

Nogle af de central nøgleord i KultuRask er; mentale pusterum, øget velvære, livskvalitet og fællesskab.

Projektet har til formål gennem et antropologisk studie at afprøve effekten af litteratur- og musikformidling i forhold til mental sundhed. Det betyder at bibliotekets rolle som aktør og formidler integreres i rammerne for traditionel forebyggelse og restituering.

I samarbejde med Sundhedscenter Viborg designes og afprøves aktiviteter i forhold til udvalgte målgrupper. Der vil være fokus på lokale borgere, der er i restitutionsforløb efter sygdom, borgere der lider af kroniske lidelser, og gruppen af borgere med lettere stress/depression og ensomme.

Projektperiode: 1.2.2016 – 1.2.2017.
Projektet er støttet af Kulturstyrelsens udviklingspulje.
Kontaktperson: Anette Koue

E-rindringer

Projektet fokuserer på at give redskaber og inspiration til 10 personer over 15 år, som deler deres liv på digitale og sociale medier: Blog, YouTube, Facebook, Instagram og Twitter. Målet er at styrke deres kompetencer i forhold til produktion af tekst, foto og film samt brug af sociale medier generelt. Desuden skal projektet give partnerne bag projektet (Se nedenfor) erfaring med at tilrettelægge og facilitere læringsforløb for producenter af indhold til digitale og sociale medier.

Projektets deltagere rekrutteres gennem en konkurrence under overskriften Her er mit liv (#herermitliv16), der løber fra uge 23 til uge 33 2016. Et dommerpanel udvælger 10 vindere (De mest talentfulde konkurrencedeltagere), der fra september 2016 til januar 2017 deltager i et modulopbygget læringsforløb og en masterclass. Projektet afsluttes i januar-februar 2017 med ”forfattersaloner” på de to deltagende biblioteker, der sætter deltagerne i læringsforløb og masterclass og deres produktioner i spil. Salonerne er rettet mod potentielle udgivere af e-rindringer, altså dem der endnu ikke har den store erfaring med at bruge digitale og sociale medier som kommunikationskanal, men har lyst til at tage dem i brug.

En e-rindring defineres som: Et livsbillede og en on going personlig fortælling, som skabes på og udnytter en digital platform og/eller et socialt medie. Som regel åbner en e-rindring op for interpersonel kommunikation og kan således kaldes interaktiv, om end graden af interaktivitet kan være forskelligartet fra platform til platform.

Projektet bliver til i et samarbejde mellem Viborg Bibliotekerne (projektejer), Kulturskolen i Viborg, Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald Hovedgaard og Randers Bibliotek. Det støttes af midler fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Kontaktperson: Lene Birgitte Mirland

Verden med mening

Formålet er at involvere borgere med anden etnisk baggrund end dansk i aktiviteter, der bygger på eller inddrager demokratske processer, deltagelse i foreningslivet og sociale fællesskaber omkring skole, hjem og arbejdsplads. Biblioteket involveres i styregruppen for projektet. Herudover bidrager biblioteket med lokaler til aktiviteter, bibliotekspræsentationer og IT-introduktioner.
Projektdeltagere: Fællessekretariatet for den boligsociale indsats i Viborg. Viborg Bibliotekerne, Houlkær Bibliotek. Viborg kommunes integrationskonsulent
Projektperiode: 15. marts 2015 - 15. marts 2016
Kontakt: Kirsten Nørgaard

Klar parat læs (2015)

Formål: Projekt ’Klar parat læs’ havde til formål gennem forskellige nye tiltag at inspirere til læsning. Projektet var en del af den landsdækkende kampagne ’Danmark Læser’ igangsat af kulturstyrelsen.
I projektet afprøvede vi forskellige tiltag for at skabe rammer omkring individuel og fælles læselyst, samt at få litteraturen ind som en aktivitet i nye og allerede eksisterende fællesskaber.
Milepælene var: Læsesprint i city 1. marts kl. 10-22, deltagelse i Danmark læser dagen, og opstilling af  mini-boghuse i 5 små lokalsamfund.
Samarbejde: `Nyt Liv i forsamlingshusene’. Projektet var støttet af Kulturstyrelsen udviklingspulje.
Rapport: Læs projektrapporten
Kontakt: Anette Koue

ALT der er fortalt og ALT vi ved (2013-14) - www.altdererfortalt.dk

Projektresumé: ”ALT der er fortalt og ALT vi ved” bryder med de kendte rammer og genopdager fortællingerne, musikken og billederne, ved at skabe et levende møde mellem mennesker og kultur. Helt tæt på. Overraskende og poetisk.
Formål: Samarbejde: Viborg Bibliotekerne; Carte Blanche, Egnsteater i Viborg samt Seimi Nørregaard
Kontaktperson: Gitte Fangel, gf@viborg.dk
Læs den afsluttende projektrapport

Kreative kulturworkshops for, med og af unge i det performative biblioteksrum (2011)    

Projektresumé: Projektet skal skabe kulturelle aktiviteter for, med og af unge omkring biblioteket. Ved at inddrage udøvende kunstnere og professionelle formidlere iværksættes 6 kulturworkshops med forskellige kunstformer. Projektet løber fra 1/2-2011 til 31/1 - 2012.
Formål: Biblioteket vil nytænke formidling og indhold ved at involvere unge i undersøgelse af og eksperimenteren med rum, rammer og kulturelle udtryk. Aktører indenfor forskellige kunstformer inddrages som undervisere, mentorer og samarbejdspartnere.
Samarbejde: Kunsthal Brænderigården, Egnsteater Carte Blanche, Medieskolerne, The Animation Workshop, Det danske Forfatter- og Oversættelsescenter Hald Hovedgård og ElektroRum
Kontakt: Kathrine Sørensen, kas@viborg.dk.
Læs mere om projektet.

Biblioteket lige ved hånden (2011)    

Formål: Projektet sigter på at nytænke formidlingen af flere at bibliotekets eksisterende tilbud, som ikke er afhængig af bibliotekets fysiske ramme. Målet er biblioteksservice med tilstedeværelse, hvor borgerne færdes og tilgængelig på tider, steder og måder der efterspørges.
Der udvikles et biblioteket–rykker–ud–koncept og tilbuddet er tiltænkt oplandsbyerne i Viborg kommune. Testbyer er Stoholm og Vammen by.
Samarbejde: Randers, Silkeborg, Horsens og Viborg. Projektet støttes økonomisk af kulturregion østjysk vækstbånd.
Kontakt: Anette Koue
Læs mere om projektet på Biblioteksstyrelsens hjemmeside
Biblioteket lige ved hånden – i Viborg: Biblioteket rykker ud - der nu er et fast tilbud til vores brugere

Klog på den fede måde (2010)

Formål: Projektet sigter overordnet mod at skabe "et nyt fælles tredje" for at understøtte arbejdet i folke- og skolebiblioteker og skoler med at inspirere børn til livslangt "at blive vilde med viden".
Samarbejde: Silkeborg, Horsens og Viborg biblioteker. Projektet er støttet af Styrelsen for Bibliotek & Medier.
Kontakt: Marlene Lønholdt, mlo@viborg
Læs mere om projektet.